12. 5. 2020

Organizace výuky  pro žáky Základní školy Novosedly, okres Břeclav, příspěvková organizace od 25.052020 dp 30.06.2020

Výuka pro žáky 1. stupně Základní školy Novosedly, okres Břeclav, příspěvková organizace bude probíhat každý pracovní den od 7. 30 do 11.40 hodin ve skupinách  a bude zaměřena na profilové předměty. Skupiny žáků nebudou mít společné přestávky. Pobyt žáků ve Školní družině bude ve stejných skupinách,  nejdéle však do 15.00 hodin.

Složení skupin je neměnné po celou dobu.  Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25.05.2020.

V současné době obvolávají třídní učitelky zákonné zástupce žáků a shromažďují podklady pro sestavení jednotlivých skupin.

Je zrušen provoz ranní ŠD.

Pravidla pro pobyt žáků ve škole

Cesta do školy a ze školy

* Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— * Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

— * Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Příchod ke škole a pohyb před školou

— * Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

— * Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

— * Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do  skupiny a vyzvedává je.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

— * Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

— * Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

— * Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

— * Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 • Jednotlivé skupiny vstupují do budovy dle stanoveného rozvrhu, se kterým budou seznámeni (webové stránky školy, vitrína před školou, SMS zpráva). Žák je povinen tento rozvrh příchodu dodržovat.
 • Při odchodu z budovy školy budou žáci odcházet dle stanoveného rozvrhu pro jednotlivé skupiny. Žáci jsou povinni tento rozvrh dodržovat a zbytečně se nesrocovat před školou.

V budově školy

— * Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

— * Ve společných a venkovních prostorách se mohou v lichých/sudých přestávkách střídat například třídy lichých/sudých ročníků. Pokud je to možné, doporučuje se trávit přestávky venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

— * Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

Ve třídě

— * Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

— * Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.

— * Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

— * V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

— * Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru) – například obrázek v příloze.

— * Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

— * V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

— * Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav.

Stravování

 • Vzhledem ke komplikovanému dodržení hygienických předpisů není možné docházet na obědy do jídelny MŠ. Proto si žáci, kteří ve skupině budou také navštěvovat Školní družinu, přinesou svačinu s sebou.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  1. b) při protinádorové léčbě,
  2. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

* Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

* Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

* Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

— * písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,

—* písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

O této povinnosti by měli být zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

priloha_779711802_2_příloha_čestné_prohlášení