INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE

Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování osobních údajů Vašeho dítěte V souladu s čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (ON, GDPR) Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaký účel, na základě, jakého právního titulu, jak dlouho a jakým způsobem bude zpracování probíhat a jaká jsou Vaše práva.

Správce údajů: ZŠ Novosedly, okres Břeclav, příspěvková organizace, info@zsnovosedly.cz,

tel.č.: 739 675 903

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce (škola) jsme odpovědni za veškerá zpracování osobních údajů Vašeho dítěte v rámci agendy testování dětí na nemoc COVID-19.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Blanka Březinová, email: blanka.brezinova@sms-sluzby.cz, tel. č. 606 084 855

Osobní údaje zpracováváme k účelu přispět k bezpečnějšímu a trvalému prezenčnímu vzdělávání ve školách.

Právním důvodem zpracování je plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) ON, která se vztahuje na správce, a v případě údaje o výsledku testu jako zvláštního (citlivého) údaje také čl. 9 odst. 2 písm. i) ON, tedy že zpracování je nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 2 zákona č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a mimořádné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. srpna 2021 č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN, kterým se nařizuje školám a školským zařízením preventivní testování.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, třída, datum provedení testu a výsledek testu, informace o výjimce z povinného testování, informace o odmítnutí testování.

Osobní údaje budou zpracovávány do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění preventivního testování.

Osobní údaje jsou v případě pozitivně testovaného dítěte předávány orgánu ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanici). Mohou být také zpřístupněny oprávněným kontrolním orgánům při kontrole plnění mimořádného opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví.

Podle ustanovení článku 12 až 22 ON můžete uplatnit právo na přístup k osobním údajům, opravu či aktualizaci údajů, výmaz osobních údajů, omezení zpracování údajů, a rovněž máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Správce nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.