Mgr. Magda Černáková

Telefon: +420 733 649 686
E-mail: info@zsnovosedly.cz
Konzultační hodiny: pondělí: 14.30 - 15.00 hod. (po předchozí domluvě)

Poradenská činnost:

Hlavní úkoly:

• Poskytování metodické a odborné pomoci všem pedagogickým pracovníkům
• Koordinování jejich činnosti v oblasti výchovy a vzdělávání.
• Pravidelné podávání informací o nových metodách, pokynech, vyhláškách a nařízeních týkajících se výchovy a vzdělávání. (pravidelná účast na školeních a seminářích pro výchovné poradce)
• Vedení a vyřizování předepsané dokumentace pro výchovné poradenství a kartotéky žáků s vývojovými poruchami učení a chování. (včasné zasílání žáků na vyšetření do PPP /pedagogicko-psychologická poradna/, spolupráce při zpracovávání zpráv k vyšetření s vyučujícími i zákonnými zástupci, předkládání návrhů na další péči o žáky se specifickými poruchami učení, konzultace vyučovacích metod a hodnocení práce u žáků s poruchami učení a chování, kontrola platnosti vyšetření PPP)
• Spolupráce s třídními učiteli při integraci žáků se zdravotním postižením nebo s vývojovými poruchami učení a chování. (tvorba PLPP - plánů pedagogické podpory,  IVP – individuálního vzdělávacího plánu pro tyto žáky)
• Zajišťování spolupráce školy s rodinou při řešení problémů vzniklých ve výchovně vzdělávacím procesu.
• Pomoc při řešení konfliktních situací ve škole.
• Podílení se na práci s problematickými žáky a podávávání návrhů na další péči o tyto žáky.
• U závažnějších případů spolupráce s orgány péče o dítě, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR a krizovým centrem.
• Sledování a nadaných a talentovaných a žáků a podávání návrhů na další péči o tyto žáky
• Projednávání dodatečného odkladu školní docházky, popřípadě přeřazení žáka do jiného typu školy.
• Spolupráce s vedením školy, metodikem prevence a učiteli na vypracování výchovných programů zaměřených na nápravu problémů, s nimiž se na škole setkáváme.

Výchozí dokumenty:

Příslušné vyhlášky MŠMT pro výchovné poradenství

V současné době přibývá dětí, které trpí specifickými poruchami učení. Co se pod tímto termínem vlastně skrývá? Jedná se o označení výukových poruch, kdy jinak nadané dítě podává v určitých oblastech nečekaně slabý výkon; například nedovede si osvojit základní techniky čtení, psaní, počítání. To, že u žáka byla diagnostikována specifická porucha učení, nemusí nutně vést k neúspěchům ve škole. Pokud je s žáky pracováno, pozorně se jim věnují učitelé i rodiče, mohou se jejich potíže významně eliminovat. Na základě vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny je s dětmi individuálně pracováno, funguje dyslektické poradna, v příštím školním roce bude možné znovu otevřít i dyslektický kroužek. Žáci se specifickými poruchami učení jsou školou zohledňováni ve všech předmětech, kde jejich pochopení, zvládnutí učiva může být výukovou poruchou ztíženo;
A proto, rodiče, nemusíte se bát, když je u Vašeho dítěte porucha učení diagnostikována. Vůbec to neznamená, že se máte smířit s tím, že dítěti to ve škole nepůjde. Nezbytnou podmínkou úspěchu je však snaha, trpělivost a soustavná práce …

Specifické vývojové poruchy (29.50 KB)