Školní metodik prevence

Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.

Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů.

Úzce spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost. Podílí se na tvorbě a naplňování Minimálního preventivního programu školy.

Organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou.

Dalším úkolem metodika prevence rizikových chování dětí a mládeže je tedy vytvářet, organizovat, doporučit a realizovat preventivní programy, které mají v rámci prevence snížit riziko výskytu výše uvedených jevů ve školním prostředí, a také poskytnout žákům a jejich zákonným zástupcům poradenství v případě výskytu těchto nežádoucích jevů, navrhovat řešení k jejich odstranění a doporučit odborná pracoviště, která se zabývají jejich řešením, případně sám odborníky kontaktuje.

Školní metodik prevence také úzce spolupracuje s institucemi jako jsou Policie ČR, OSPOD /Odbor sociálně – právní ochrany dětí, PPP /Pedagogicko-psychologická poradna/, Odborní lékaři a další odborné instituce a střediska.