Volební období 2019 – 2021 Volba členů školské rady z řad zástupců nezletilých žáků   Vážení rodiče, na základě ustanovení § 167 a § 168 zákona č. 561/2001 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  v platném znění, je zřízena školská rada při Základní škole Novosedly, okres Břeclav, příspěvková organizace. Funkční období stávajících členů školské rady končí, proto se obracím na Vás – zákonné zástupce našich žáků, kteří máte zájem a chcete se podílet na správě školy a tím i utvářet budoucnost Vašich dětí – můžete se stát jedním z členů výše zmíněného orgánu Základní školy Novosedly, okres Břeclav příspěvkové organizace. Základní informace o školské radě: vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování, schvaluje školní vzdělávací program školy schvaluje výroční zprávu o činnosti školy schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření projednává inspekční zprávy České školní inspekce podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. Školská rada naší školy má šest členů – dva zástupce zřizovatele, dva zástupce z řad pedagogických pracovníků školy a dva zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Členové rady jsou voleni na tři roky. Vzhledem k tomu, že je nutné zajistit řádné uskutečnění voleb do této rady, obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci. Máte-li čas a chuť podílet se na rozhodování a správě školy (jak je uvedeno výše), můžete se stát členy školské rady. Volba členů školské rady proběhne 7. listopadu 2018 v 16.00 hodin v učebně 2. třídy (program volby bude dodatečně upřesněn). Informace a dotazy na e-mailové adrese: info@zsnovosedly.cz nebo tel. 519 521 347

Za přípravný výbor Mgr. Jana Zvonková, ř.š. Novosedly 16. října 2018
Pokud máte zájem – pak Vaše dítě přineslo tento dokument v písemné podobě a Vám stačí pouze vyplnit potřebné údaje a vrátit zpět do školy do 24. října 2018.  „