18.9.2020

Český jazyk

 • opakování – nauka o slově (slova spisovná, nespisovná, citově zabarvená, jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, antonyma, souřadná, podřazená, nadřazená, velká písmena)
 • opakování – párové souhlásky uprostřed slova
 • krátké diktáty – opakování učiva nižších ročníků
 • sloh – Vypravování x Příběh – prezentace žákovských prací

Matematika

 • opakování – písemné sčítání a odčítání do 1 000
 • opakování – násobení a dělení v oboru násobilek
 • opakování – počítání s výhodou
 • opakování – jednotky délky, hmotnosti, objemu, času – převody jednotek
 • opakování – zaokrouhlování, porovnávání čísel
 • krátké písemné testy – opakování učiva nižších ročníků
 • rýsování kružnice, konstrukce trojúhelníku

Již budeme plně hodnotit – klasifikovat – známkami do Žákovských knížek 🙂

🙂 🙂 🙂