Zápis 2023

Zápis do první třídy a přípravné třídy pro školní rok 2023/2024 se uskuteční 20. dubna 2023 od 14.00 hod do 18.00 hod

Milí rodiče, v tomto školním roce nás čeká již tradiční zápis, proběhne prezenční formou přímo na ZŠ Novosedly.

Forma zápisu: formální část (vedení + zák. zástupci vyplní tiskopisy) a motivační část (dítě + paní učitelky 1. stupně)

Motivační část zápisu:

 • Neformální rozhovor dítěte a pedagoga
 • Maximální doba trvání 20 minut
 • Cílem je motivovat dítě pro školní docházku a seznámit ho s prostředím školy
 • Orientačně zjišťujeme – znalost barev, jazykové a řečové dovednosti ( básnička, písnička), úroveň motoriky ( kresba), orientaci v elementárních počtech a představu o čísle

pro Zápis do 1. třídy

 • žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky (pro žádost klikněte zde)
 • zápisní list dítěte (zde)
 • rodný list dítěte k nahlédnutí/u cizinců pas dítěte
 • kopii Rozhodnutí o udělení odkladu u dítěte s odkladem povinné školní docházky z předchozího roku

pro Odklad plnění povinné školní docházky

 • žádost o odklad plnění povinné školní docházky (pro žádost klikněte zde)
 • zápisní list dítěte (zde)
 • rodný list dítěte k nahlédnutí/u cizinců pas dítěte
 • vyjádření PPP/SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa

pro Zápis do přípravné třídy

 • žádost o přijetí do přípravné třídy (pro žádost klikněte zde)
 • zápisní list dítěte (zde)
 • rodný list dítěte k nahlédnutí/u cizinců pas dítěte
 • vyjádření PPP/SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa

Věk dítěte

6 let k 31. 8. 2023 (dítě narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017)

dítě s odkladem povinné školní docházky pro školního roku 2022/2023

5 let k 31. 8. 2023, když je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2023: zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ (Školského poradenského zařízení – PPP nebo SPC)
 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2024: zákonný zástupce doloží 2VYJÁDŘENÍ (Školského poradenského zařízení + odborného/dětského lékaře dítěte)

Kritéria pro přijetí:

 • děti, které mají v době podání žádosti trvalé bydliště ve školském obvodu Základní školy Novosedly – spádová škola
 • Všichni další zájemci

Rozhodnutí o přijetí

 • na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých žáků
 • Rozhodnutí vydává ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy nejpozději do 20. 5. 2023.
 • rozhodnutí má 1 originál, který je uložen na vedení školy,
 • pokud zákonný zástupce požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
 • pokud je přijatý žák z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost spádové škole do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Rozhodnutí o nepřijetí

 • vydá ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení
 • základní škola pošle zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou
 • zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení Rozhodnutí o nepřijetí,
 • odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Novosedly.

Odklad povinné školní docházky

 • zákonný zástupce dítěte žádá o odklad povinné školní docházky:
 • pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
 • písemně vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + žádost o odklad povinné školní docházky,
 • začátek povinné školí docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku,
 • zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení:
 • školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC),
 • odborného lékaře nebo klinického psychologa,
 • pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného školního roku, poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty,
 • pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2023 oba posudky, poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty,
 • nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. 2023,
 • neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.

Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

"Veselá škola - Tvořivostí k poznání"

Snažíme se naši výuku dělat jinou, zajímavější pro děti, ale taktéž pestrou pro jejich rodiče. Naše škola je otevřena alternativním metodám výuky tak, aby bylo přistupováno k dětem jako k individualitám a každý žák tak měl pocit, že je důležitou součástí nejen školy, ale celé společnosti, komunity.

VÝTVARKA
Zdobíme si školu svým výtvarným uměním, rozvíjíme fantazii a komunikaci. Učíme naše žáky pracovat s různými materiály.

ZDRAVÍ
"Ve zdravém těle, zdravý duch." Platí i u nás. V široké nabídce zájmové činnosti najdete, mimo jiné, i míčové hry a gymnastiku.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Po vyučování se věnujeme tvoření, sportu a hrám. Nejvíce si děti oblíbily háčkování, vyšívání, stříhání a skládání z papíru. I ve školní družině sportujeme.

KONTAKTUJE NÁS

NAŠE ADRESA

Základní škola Novosedly

okres Břeclav, příspěvková organizace, IČ: 75022656 Novosedly 3, 691 82 Novosedly +420 733 649 686 / +420 739 675 903 info@zsnovosedly.cz Ředitelka školy: Mgr. Magda Černáková / +420 739 675 903 Účetní a ekonomka školy: Bc. Jana Picková / + 420 739 096 154 Email: j.pickova@zsnovosedly.cz

NAPIŠTE NÁM