11.9.2020

Český jazyk

 • párové souhlásky, tvrdé a měkké souhlásky
 • slovní druhy
 • podstatná jména – urči rod, číslo, pád
 • slovesa – urči osobu, číslo a čas
 • větný celek (věta jednoduchá, souvětí)

Matematika

 • násobení a dělení v oboru násobilky (0 – 10)
 • pamětné sčítání a odčítání  do 1 000
 • písemné sčítání a odčítání do 1 000 (i více sčítanců)
 • převody jednotek – jednotky délky, hmotnosti, objemu
 • řešení slovních úloh – zápis, výpočet, odpověď

Anglický jazyk

 • slovíčka ze 3. ročníku

Tímto způsobem Vás budu informovat o plánu učiva na další týden.

Jana Zvonková