6.11.2019

Tento článek z časopisu Darina  – kouzlo starých časů (Listopad 2019) mě velmi zaujal, protože v mnohém je platný i dnes  – nakonec posuďte sami:

Kalendář katolických žen na rok 1935

První prací dítka jest hra a pohyb, v tom jistě nepřekážejte. Sezení bez práce přivozuje různé nemoci a lenost. Dávejte najevo vou spokojenost, hraje-li si dítko způsobně a pokojně. Dávejte pozor, s čím si dítko hraje a nad čím projevuje radost, neboť v tom se pozorují dobré i zlé náklonnosti a povaha dítka. Dejte také pozor na zlé a hýřivé hry, těm zabraňujte. Z počátku volte dítkám malé ruční práce a služby. Určujte, pokud možno jednou provždy, aby si dítka zvykaly pořádku. Takové práce jsou: uložit šaty na patřičné místo, židle do pořádku uvésti, světnici umésti, stůl a židle prachu zbaviti. Práce tyto musí býti vykonávány v určitém čase a nesmějí býti opomenuty. Je to první přivykání pořádku, a tudíž velmi důležité.

Pochvalte práci svých dítek a jevte radost a spokojenost nad nimi, pokud to možno. Časté kárání je zbaví chuti ku práci a pracují pak mrzutě nebo docela vůbec. Určete pro práci jistou dobu, jež nesmí býti příliš krátká. Jsou-li s prací hotovy a náležitě ji vykonají, ponechte jim zbývající čas ku hraní a učení. Tím způsobem pracují dítky s radostí a rychleji, čímž nabývají zručnost v práci, což pro další pokrok má velký význam. Nedovolte jim činiti něco povrchně a ledabyle, jakož i pracím bezúčelných a bez pořádku konaným zabraňujte. Toť jest hlavní vada lidské společnosti. Učte je pracovati s rozumem a rozvahou. Nechte dítky pracovat z lásky. Dle toho také přizpůsobujte své návrhy, říkající například: „Kdo mi tu radost udělá? Kdo mi chce pomoct“? Ať pracují z lásky a přemáhají sobeckost. Navádějte dítky také k rozumné spořivosti. Ukažte jim, jak i v nepatrných věcech dovedete šetřit. Dáte-li při tom také almužnu, nemusíte se báti, že spořivost jejich se zvrhne v lakotu.

Dokáží-li rodiče, že jejich dítko dovede rozumně, obratně dle pořádku a s vytvalostí pracovati, a při tom v moudré spořivosti šetřiti, zachrání je od mnohého zla a zaopatří je pro budoucnost lépe, než bohatým dědictvím.