29.9.2020

Český jazyk

 • slova spisovná a nespisovná
 • slova souřadná, nadřazená a podřazená
 • celkové procvičování tématu – nauka o slově
 • diktát bez přípravy
 • sloh – slova spisovná a nespisovná ve vypravování a příběhu

Matematika

 • pamětné násobení a dělení mimo obor násobilky – stále procvičovat
 • násobení a dělení 0 – 10
 • dělení se zbytkem
 • slovní úlohy
 • opakování – testy, minutovky
 • geometrie – rýsování kružnic dle pokynů, rýsování trojúhelníku