Školní družina 2020/2021

Školní družina je součástí Základní školy Novosedly, pracuje ve dvou odděleních. Pro své činnosti využívá školní družinu, která slouží zároveň i jako herna a relaxační místnost. Je vybavena novým nábytkem, její součástí je i elektronické vybavení DVD, TV, Pc. Ve školní družině máme pomůcky na výtvarnou a praktickou činnost, didaktické hry, hračky, knihy. Dále využíváme učebny, výtvarné výchovy, školní tělocvičnu, školní dvůr a dětské hřiště. Stravování probíhá ve školní jídelně, která je součástí Mateřské školy Novosedly. Pitný režim zajišťují zákonní zástupci a vychovatelky.

Školní družinu navštěvovalo ve dvou odděleních celkem 51 dětí.

Při tvorbě vzdělávacího programu pro školní družinu jsme navázali na motivační název naší školy – Veselá škola – tvořivostí k poznání.

K plnění stanovených cílů využíváme činností odpočinkových, rukodělných, výtvarných, hudebních, přírodovědných, literárních a sportovních. Formou didaktických her, kvízů a besed dochází k procvičování a upevňování učiva. Děti ve všech činnostech pracují dle svého rozhodnutí samostatně nebo ve skupinkách. Hry a spontánní činnosti ve ŠD jsou rušnější, dochází tak k relaxaci dětí po soustředění ve vyučování.

Pomocí celoroční hry „ Z pohádky do pohádky“ jsme chtěli vzbudit u dětí větší zájem o knihy a čtení. Rozvíjet kreativitu, tvořivost, komunikaci. Upevňovat kamarádské vztahy mezi dětmi, prosazovat slušné chování a ohleduplnost. Za splněné úkoly sbírali žáci body v podobě barevných puntíků. Hra byla ovlivněna distanční výukou, žáci si mohli některé úkoly plnit v domácím prostředí.

Jednou z dominantních činností v naší školní družině jsou tělovýchovné a pohybové aktivity. Při jejich volbě vycházíme z pohybových zájmů dětí, dovedností, dispozic a možností školní družiny (prostor, podmínky pro aktivity).

U soutěží sportovního charakteru dbáme na pravidla bezpečnosti a přesně vymezíme mantinely chování. Nezapomínáme na vyhodnocení. Chválíme a motivujeme k dalším výkonům. Rekreační a sportovní aktivity nám občas nahrazovaly pravidelné vycházky do okolí školy.

Ve školním roce 2020/2021 jsme při všech činnostech využívali nápadů časopisu „Tečka“. Moc se nám líbilo povídání o přírodě, také pravidelné mini Čtení. Zajímavé byli také všechny vzdělávací kvízy a hádanky.

 

Celý rok jsem také tvořili dekorační předměty. Výrobky jsme prezentovali v prostorách školní družiny na chodbách školy, stránkách ŠD. Ke každému probíranému tématu také probíhaly výtvarné soutěže. Všem dětem děkujeme za krásná divadelní představení. Mnoho loutek bylo vlastní výroby.

Celé vzdělávání bylo ovlivněno distanční výukou, žáci mohli na stránkách školní družiny čerpat zajímavé informace k daným tématům. Vždy bylo každé téma doplněno nápady k tvoření.