INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY 2023/2024

PROVOZNÍ DOBA ŠD

RANNÍ ŠD                               6.30 – 7.30h

ODPOLEDNÍ ŠD                    11.25 – 16.00h  (dle provozu jednotlivých oddělení ŠD)

 

Provozní doba jednotlivých oddělení ŠD

I. oddělení   – 11.25 – 14.45h (učebna II. ročníku)

                     – 14.45 – 16.00h dochází ke sloučení jednotlivých oddělení, žáci budou ve II. oddělení ŠD (učebna Přípravné třídy v přízemí)

II. oddělení    – 11.25 – 16.00 h (učebna Přípravné třídy, děti si prosím vyzvedávejte z ŠD bočním vchodem)

III. oddělení   – 12.15 – 14.30 (učebna I. ročníku v přízemí)

                       – 14.30 – 16.00h  dochází ke sloučení jednotlivých oddělení, žáci budou ve II. oddělení ŠD (učebna Přípravné třídy v přízemí)

Oddělení školní družiny

I. oddělení ŠD – žáci II. a III. ročníku (učebna II. ročníku) – vychovatelka ŠD Marie Labajová

II. oddělení ŠD – žáci Přípravné třídy a I. ročníku (učebna Přípravné třídy v přízemí) – vychovatelka ŠD Ivana Černošová

III. oddělení ŠD žáci IV. a V. ročníku (učebna I. ročníku v přízemí) – vychovatelka ŠD Anežka Zajícová

Telefonní kontakt:

I. oddělení Marie Labajová                   608 629 106

II. oddělení Ivana Černošová               727 966 340

III. oddělení Anežka Zajícová               728 043 165

Poplatky ve školní družině

a) Ředitelka školy stanovila příslušnou směrnicí příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 400,- Kč (čtyřista korun) pololetně za jedno dítě s účinností od 1. září 2023. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.

b) Úplata je splatná předem a je možné ji uhradit ve dvou splátkách. Škola přijímá platby bankovním převodem po obdržení závazné přihlášky žáka do ŠD. Pověřená vychovatelka pravidelně kontroluje placení úhrady a předkládá ke kontrole ředitelce školy, pokud jsou rodiče v prodlení s placením, jedná s nimi. Pokud rodiče nereagují na ústní výzvy, prokazatelným způsobem je písemně upozorní na jejich povinnosti.

c) Úplata může být snížena nebo prominuta:

žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná osoba.

dítěti nebo žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v předešlých bodech prokáže ředitelce školy.

Bližší podmínky pro snížení nebo prominutí úplaty jsou stanoveny zvláštní směrnicí školy.