Školní metodik prevence

Sociálně patologické jevy nebo riziková chování zahrnují všechny negativní projevy chování dětí a mládeže. Mezi tyto negativní projevy patří záškoláctví, šikana, vandalismus, kouření, zneužívání návykových látek, alkoholismus, gambling, kriminalita /trestné činy/, sektářství, rasismus, xenofobie atd.
Úkolem metodika prevence rizikových chování dětí a mládeže je tedy vytvářet, organizovat, doporučit a realizovat preventivní programy, které mají v rámci prevence snížit riziko výskytu výše uvedených jevů ve školním prostředí, a také poskytnout žákům a jejich zákonným zástupcům poradenství v případě výskytu těchto nežádoucích jevů, navrhovat řešení k jejich odstranění a doporučit odborná pracoviště, která se zabývají jejich řešením, případně sám odborníky kontaktuje.
Školní metodik prevence také úzce spolupracuje s institucemi jako jsou Policie ČR, OSPOD /Odbor sociálně – právní ochrany dětí, PPP /Pedagogicko-psychologická poradna/, Odborní lékaři a další odborné instituce a střediska.