9.4.2021

Z materiálů MŠMT

Testování stanovených skupin dětí, žáků, studentů a zaměstnanců škol a školských zařízení bude probíhat s dubnovým návratem k prezenční výuce na základě mimořádného opatřední MZd, které níže uvedeným informacím dodává právní závaznost. U skupin dětí, žáků a studentů určených mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.

Do školy byly doručeny antigenní testy SINGCLEAN

Průběh testování dodaným testem:

 1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
 2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.
 3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.
 4. Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 6 kapek aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.

 5. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:

 • Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte jí 5x podél sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky.

 • Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.

 1. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:

  • Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem a otočte jej asi 10x.

  • Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.

  • Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny.

  • Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát.

  • Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.

  • Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. Nevyhodnocujte test po uplynutí 20 minut.

 1. Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.

 2. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.

 3. Vyhodnocení testu:

 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Dítěti/žákovi/studentovi je umožněna účast na prezenční výuce (pokud není rozhodnuto jinak)

 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák či student zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samotnému odchodu. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.

 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

Instruktážní video:

K dotazům rodičů, zda si mohou přinést vlastní antigenní testy:

MŠMT k testování vlastním testem

Vážený pane vedoucí,

ano, je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte/žáka některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví, zveřejněných na https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere…/ Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole. Není možné, aby test dělaly rodiče dětem doma.

Další podrobnosti k návratu dětí do škol a k testování naleznete na https://koronavirus.edu.cz/odkazy – sekce Metodiky, manuály a doporučení.

S pozdravem

Mgr. Miluše Málková

ministerský rada

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

NAŠE DOPORUČENÍ

Pokud si myslíte, že je vhodná přítomnost zákonného zástupce u testování žáků 1. – 3. tříd (doporučeno MZd), pak se můžete dostavit společně se žákem. Do školy budete vpuštěni při dodržení nutných bezpečnostních opatření (respirátor, návleky, vlastní rukavice).

Mgr. Jana Zvonková