8.4.2021

Z materiálů MŠMT

MANUÁL COVID-19 TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH DUBEN 2021

Testování stanových skupin dětí, žáků, studentů a zaměstnanců škol a školských zařízení bude probíhat s dubnových návratem k prezenční výuce na základě mimořádného opatření MZd, které níže uvedeným informacím dodává právní závaznost. U skupin dětí, žáků a studentů určených mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.

Testování se netýká prezenčně vzdělávaných dětí, žáků a studentů navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky (např. v ZUŠ).

Obecné informace k testování

 • Mimořádné opatření MZd stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie dětí, žáků a studentů, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Dětem, žákům a studentům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

 • Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenní plánů, možnost připojit se do některých hodin on-line, dílčí individuální podpora v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultace atp.

 • Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit dítě, žák, student nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

 • V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, žáků 1. – 3. ročníku 1. stupně ZŠ a žáků škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona je umožněna asistenci při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). V takovém případě je nutné uzpůsobit počet osob v testovacím prostoru tak, aby byly dodrženy rozestupy (viz níže „Příprava“). Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy).

 • Dále v ostatních individuálních případech, kdy testovaný žák či student není schopen provést test sám (např. z důvodů fyzických či jiných indispozicí, je také možná asistence třetí osoby. V takovém případě proběhne testování ve vyhrazených prostorách školy tak, aby nedošlo k rizikovému kontaktu této asistující osoby s ostatními dětmi, žáky či studenty.

 • Testovací sady budou dodány do škol podle počtu dětí, žáků a studentů a dalších osob s povinností testování.

 • Škola poskytne sady školní družině, pokud bude žák a student testován v tomto zařízení (k tomu viz dále).

 • Škola zajistí distribuci příslušného počtu testovacích sad na odloučená pracoviště a pracoviště zaměstnavatele.

 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC AG testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin., a pokud tyto soby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

 • Testování se neprovádí u zaměstnanců, kteří jsou zároveň zaměstnanci jiné školy či školského zařízení a předloží potvrzení o negativním výsledku testu vystavené touto školou. Toto potvrzení o negativním výsledku preventivního testu (ať již antigenního nebo PCR) nesmí být starší 48 hodin.

 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Mzd upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním testováním dle harmonogramu školy.

 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Mzd ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace ruhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

 • Zaměstnavatel neotestovanému zaměstnanci nemůže umožnit vstup na pracoviště, resp. nemůže mu umožnit, aby ve škole zůstal. Zaměstnavatel se se zaměstnancem může dohodnout na výkonu práce z domova, čerpání dovolené či na poskytnutí neplaceného volna. Nedojde-li k dohodě, Ministerstvo práce a sociálních věcí se kloní k závěru, že půjde o jinou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance podle § 199 odst. 1 zákoníku práce, za kterou zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy/platu (zaměstnavatel může náhradu poskytnout pouze na základě vlastního uvážení nad rámec zákona). Je však třeba upozornit, že zaměstnanci hrozí finanční sankce podle zákona č. 94/2021 Sb. (pandemický zákon).

Termín a frekvence testování

 • Testování dětí, žáků, studentů i zaměstnanců bude probíhat 2x týdně v případě antigenního testování (dle rozvrhu, který si určí daná škola, s odstupem minimálně dvou a maximálně tří dnů školního týdne) a 1x týdně v případě použití RT-PCR testů.

 • Testování dětí, žáků a studentů se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy (např. první hodinu) vždy první vyučovací den v týdnu.