30.12.2020

Informace z MŠMT:

Informaced se vztahuje na všechny druhy škol a školských zařízení pro obodbí definované usnesením vlády ze dne 23. prosince 2020 s vědomím, že v základních školách, středních školách, konzervatořích a základních uměleckých školách probíhají až do 3.1.2021 vánoční prázdniny.

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách.

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.

Pravidla nošení ochrany úst a nosu jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb.

V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.

Co platí pro naši školu:

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

OD 27. PROSINCE 2020  DO 10. LEDNA 2021

Prezenční výuka   ZŠ a MŠ Nové Hrady

 • Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku. Prezenční výuka probíhá ve skupinách, kdy 1. třída je umístěna v přízemí budovy a 2. třída v patře budovy (žáci se tak nepotkávají), každá třída využívá své sociální zařízení. Žákům je zakázáno pohybovat se po budově školy bez svolení.

 • Žáci 1. ročníku přijdou do školy v 7.45 hodin. Výuka započne v 8.00 hodin.

 • Žáci 2. ročníku přijdou do školy v 7.55 hodin. Výuka započne v 8.05 hodin.

 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností výuky.

Distanční výuka  Škola nanečisto – Základní škola Praha 8, Glowackého 6

 • Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. V tomto případě si třídní učitel vypracuje harmonogram konzultací žáků a předá vedení školy. Jednotliví žáci přijdou ve stanovenou dobu ke škole, kde si je vyučující osobně vyzvedne a doprovodí do příslušné třídy. Po ukončení konzultační doby žáka opět vyprovodí do šatny a ze školy.

Školní družina  Školní družina - Základní škola Františka Horenského, Boršice

 • Každý ročník má svou učebnu pro školní družinu.

 • 1. ročník dochází do ranní školní družiny již do své kmenové třídy, kde bude současně probíhat i odpolední školní družina. Žáci této skupiny odcházející z odpolední školní družiny budou využívat výhradně hlavní vchod školy.

 • 2. ročník bude do ranní školní družiny docházet do učebny školní družiny, kde také bude současně probíhat i odpolední školní družina. Žáci této skupiny odcházející z odpolední školní družiny budou k odchodu využívat výhradně boční vchod školy.

 • I nadále až do odvolání bude provoz školní družiny z organizačních důvodů do 15.00 hodin.

Stravování   Školní jídelna

 • Žáci 1. ročníku budou odcházet na oběd do školní jídelny v 11.40 hodin v doprovodu vychovatelky, která bude vykonávat dohled a bude přítomna po celou dobu trvání odpolední činnosti školní družiny.

 • Žáci 2. ročníku budou odcházet na oběd do školní jídelny ve 12.20 hodin v doprovodu vychovatelky, která bude vykonávat dohled a bude přítomna po celou dobu trvání odpolední činnosti školní družiny.

 • V místě stravování budou žáci dodržovat příslušná nařízení daná provozovatelem stravování.

V Novosedlích dne 30. 12. 2020

Mgr. Jana Zvonková